Menu Card

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng.

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng

Banh Trung Thu Brodard – Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng.