BÁNH TRUNG THU NHƯ LAN

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU NHƯ LAN

Bánh Trung Thu Như Lan

STT TÊN BÁNH (BÁNH NƯỚNG) MÃ BÁNH GIÁ
1 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay C – 300 gr 185.000(2t)
D – 400 gr 240.000(3t)
2 Yến sào thập cẩm gà quay C – 300 gr 185.000(2t)
D – 400 gr 240.000(3t)
3 Vi cá thập cẩm gà quay B – 250 gr 115.000(2t)
C – 300 gr 130.000(2t)
D – 400 gr 165.000(3t)
E – 1000 gr 430.000(6t)
F – 1200 gr 500.000(8t)
4 Thập cẩm gà quay rong biển C – 300 gr 120.000(2t)
D – 400 gr 150.000(3t)
5 Thập cẩm gà quay A – 200 gr 75.000(1t)
B – 250 gr 100.000(2t)
C – 300 gr 115.000(2t)
D – 400 gr 140.000(3t)
6 Thập cẩm chay C – 300 gr 100.000(0t)
7 Dừa sầu riêng A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t
8 Hạt sen hạnh nhân C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
9 Hạt sen trà xanh C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
10 Đậu xanh sen sầu riêng A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
E – 1000 gr 300.000(6t)
F – 1200 gr 350.000(8t)
11 Đậu đỏ táo đỏ C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
12 Môn sen A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 1000.000(3t)
13 Mè đậu đen A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
14 Sen sô cô la C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
15 Sen phô mai Tiramisu C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
16 Đậu xanh & dừa sầu riêng C – 300 gr 90.000(2t)
17 Khoai môn & dừa sầu riêng C – 300 gr 90.000(2t)
STT TÊN BÁNH (BÁNH DẺO) MÃ BÁNH GIÁ
1 Dẻo vi cá thập cẩm gà quay C – 300 gr 105.000(1t)
D – 400 gr 130.000(2t)
E – 1000 gr 390.000(4t)
F – 1200 gr 430.000(6t)
2 Dẻo thập cẩm gà quay C – 300 gr 95.000(1t)
D – 400 gr 115.000(2t)
3 Dẻo thập cẩm chay C – 300 gr 80.000(0t)
4 Dẻo sen trà xanh C – 300 gr 85.000(1t)
D – 400 gr 100.000(2t)
5 Dẻo đậu xanh sen C – 300 gr 80.000(1t)
D – 400 gr 95.000(2t)
E – 1000 gr 270.000(4t)
F – 1200 gr 300.000(6t)
6 Dẻo đậu xanh sen chay A – 200 gr 55.000(0t)
C – 300 gr 70.000(0t)
7 Dẻo sen hạnh nhân C – 300 gr 85.000(1t)
D – 400 gr 100.000(2t)
STT TÊN BÁNH (DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG) MÃ BÁNH GIÁ
1 Vi cá thập cẩm ăn kiêng C – 300 gr 150.000(2t)
2 Đậu xanh sen ăn kiêng C – 300 gr 95.000(2t)

Bánh Trung Thu Như Lan

Lưu ý: 0t = 0 trứng; 1t = 1 trứng; 2t = 2 trứng; 3t = 3 trứng; 4t = 4 trứng; 6t = 6 trứng; 8t = 8 trứng

Dẻo đậu xanh chay

Dẻo đậu xanh chay

Đậu táo đỏ

Đậu táo đỏ

Mè đậu đen

Mè đậu đen